O nas

Centrum Kulturalno-Biblioteczne Gminy Bolków w skrócie CKB powstało na mocy Uchwały XXII/147/20 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 30 września 2020 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury. Połączone zostały następujące instytucje: Gminno-Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Bolkowie i Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Bolków. CKB działa na podstawie:

1) Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz.U. z 7 lutego 2020 r. poz. 194),

2) Ustawy z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jedn. Dz.U. z 7 sierpnia 2019 r. poz. 1479)

3) Statutu uchwalonego uchwałą nr XXII148/20 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 30 września 2020 r. w sprawie nadania statutu Centrum Kulturalno-Biblioecznemu Gminy Bolków.

Siedziba CKB mieści się przy ul. Szpitalnej 16 w Bolkowie. Działalność prowadzona jest także w Galerii Ars Et Historia przy ul. Niepodległości 10 w Bolkowie, a także w filiach w gminie Bolków pod adresem Filia w Kaczorowie, Plac Pollaka 14, Filia w Lipie, Lipa 58, Filia w Wierzchosławicach, Wierzchosławice 105, OWŚ w Bolkowie, ul. Polna 19 i w świetlicach wiejskich.

 

MISJA

Głównym celem działalności Centrum Kulturalno-Bibliotecznego Gminy Bolków jest zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze i do jej tworzenia. Centrum Kulturalno-Bibliotecznego Gminy Bolków realizuje swojej statutowe zadania poprzez edukację, wychowanie, upowszechnianie kultury i rozwój czytelnictwa. W tym celu współdziała z innymi instytucjami kultury, stowarzyszeniami, fundacjami, związkami i innymi podmiotami działającymi w sferze kultury i oświaty.

 

Materiały do pobrania:
Zmień rozmiar tekstu
Zmień kontrast