KINO – REGULAMIN

Regulamin Kina należącego do Sieci Małych Kin Społecznościowych

Kino za Rogiem „ZIEMOWIT” Bolków

Regulamin określa zasady utrzymania i funkcjonowania kina należącego do sieci Kina za Rogiem. Jego celem jest zapewnienie sprawnej obsługi, bezpieczeństwa oraz odpowiednich standardów przyjętych przez Sieć „Kino za Rogiem”.

Regulamin w trakcie trwania Epidemii Wirusa SARS COV-2 w Polsce. Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia dostępne na: gov.pl/web/koronawirus/

Definicje:

 

 • Regulamin – niniejszy dokument określający zasady obowiązujące w kinach sieci KzR.
 • KzR – Kino za Rogiem, sieć kin obsługująca KzR sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 61.
 • Widz – każda osoba korzystająca z usług świadczonych przez sieć KzR.
 • Sala Kinowa – sala, na której odbywają się projekcje lub wydarzenia.
 • Repertuar – wykaz seansów i wydarzeń odbywających się w kinie zawierający datę i godzinę ich rozpoczęcia.
 • Seans – projekcja utworu audiowizualnego filmu, dokumentu.
 • Wydarzenie – specjalne zaplanowane spotkanie ujęte w repertuarze, organizowane przez kino.
 • Transmisja na żywo – przekaz audiowizualny w czasie rzeczywistym.

 

Postanowienia ogólne:

 

Udział widzów w seansie jest dopuszczalny pod warunkiem:

 

 1. Zakrywania ust i nosa przez widzów (maseczkami).
 2. Udostępniania przez kino widzom nie więcej niż połowy liczby miejsc na sali – rzędy powinny być zajmowane naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca.
 3. Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsc między widzami nie dotyczy:

–  widza, który uczestniczy w pokazie z dzieckiem poniżej 13 roku życia,

– widza, który uczestniczy w pokazie z osobą z orzeczeniem niepełnosprawności, osobom z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia

specjalnego lub osobom, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie,

– osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

 1. Dezynfekowania rąk przed wejściem na teren kina.
 2. Zaleca się, aby widzowie podawali dane kontaktowe animatorowi na wypadek stwierdzenia u któregoś  z widzów zakażenia SARS COV-2. Dane zbierane są w celu poinformowania o

ewentualnym kontakcie z osobą zakażoną.

 1. Klientów kina obowiązuje zachowanie dystansu zgodnego z aktualnym stanem prawnym.
 2. Jeżeli regulamin nie stanowi inaczej, każdy jego zapis dotyczący Seansu ma zastosowanie również do Wydarzenia i Transmisji na żywo realizowanej w Kinie KzR.
 3. Wstęp na Seans jest możliwy dla każdej osoby z uwzględnieniem kategorii wiekowej, dla której przeznaczony jest Seans, która zakupi i okaże ważny bilet o ile jest wymagany. I ta osoba

powinna zastosować się do ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa.

 1. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w kinie jest możliwość dokonania wcześniejszej telefonicznej rezerwacji biletów pod numerem telefonu 757413431.
 2. Użytkownik powinien zakupić bilet na film objęty rezerwacją w kasie Centrum Kulturalno-Bibliotecznego Gminy Bolków, nie później niż 15 minut przed rozpoczęciem projekcji.
 3. Osoby posiadające rezerwację mają bezwzględne pierwszeństwo udziału w seansie.
 4. Zabrania się wnoszenia do Kina KzR przedmiotów albo substancji niebezpiecznych (łatwopalnych, żrących, wybuchowych) alkoholu, środków odurzających oraz innych substancji

psychoaktywnych.

 

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem

 

W przypadku wystąpienia u klienta niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odseparować go od innych osób w miejscu do tego przeznaczonym, lub poprosić aby transportem indywidualnym udał się do domu lub na oddział zakaźny. W przypadku pogorszenia się jego stanu zdrowia należy zadzwonić pod numer alarmowy 999 lub 112.

 

Podczas seansów filmowych zabrania się:

 

 1. dokonywania rejestracji obrazu i dźwięku,
 2. korzystania z telefonów komórkowych, tabletów i innych urządzeń zakłócających oglądanie filmu,
 3. spożywania alkoholu, palenia tytoniu, papierosów elektronicznych oraz spożywania pokarmów, napojów,
 4. zażywania środków odurzających
 5. głośnego, niestosownego zachowania się (nie chrup, nie siorb, nie szeleść, nie spóźniaj się, nie ściągaj butów, nie kop foteli, nie ignoruj zachowania swoich dzieci/podopiecznych, nie

rozmawiaj, itd.),

 1. śmiecenia,
 2. użytkowania wyposażenia kina niezgodnie z przeznaczeniem,
 3. niszczenia mienia Kina KzR,
 4. wprowadzania zwierząt, z wyjątkiem psów przewodników dla osób niewidomych i niedowidzących.

 

 

 

 

W przypadku łamania w/w zakazów animator kina ma prawo wyprosić widza z kina, wezwać Policję. Osoby niszczące mienie kina ponoszą pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność materialną ponoszą ich rodzice lub opiekunowie.

 

 

 

Animator kina może odmówić wstępu na salę kinową w następujących przypadkach:

 

 1. pokaz seansu nie jest możliwy, pomimo wcześniejszej deklaracji repertuarowej, z powodu awarii lub przypadków losowych niezależnych od kina,
 2. w przypadku wystąpienia u klienta niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem,
 3. widz jest w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających, ma przy sobie przedmioty niebezpieczne lub swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu innych,
 4. widz nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie w seansie,
 5. widz nie spełnia wymogu granicy wieku (13 rok życia), od której dopuszcza się uczestniczenie w seansie bez opieki dorosłej,
 6. jest 50% obłożenie sali.

 

 

Postanowienia końcowe

 

 1. Repertuar Kina dostępny jest na:

1.1.        stronie internetowej: www.ckb-bolkow.pl

1.2.        na afiszu przed wejściem do kina

1.3.        na podstronie kina na portalu www.kinozarogiem.pl: www.kinozarogiem.pl/nasze-kina/289/kino-za-rogiem-ziemowit-bolkow

1.4.        na FB: www.facebook.com/kinoziemowit/

1.5.        w formie ulotek w siedzibie Kina przy ul. Szpitalnej 16

 1. Dane teleadresowe: ul. Szpitalna 16, 59-420 Bolków; telefon: 75 74 13 431,
 2. e mail: poczta@ckb -bolków.pl.
 3. Kino nie ponosi odpowiedzialności za złe samopoczucie widza spowodowane udziałem w seansie.
 4. Kino nie ponosi odpowiedzialności za utratę rzeczy pozostawionych lub zagubionych w kinie.
 5. Kino zastrzega sobie prawo do zmiany repertuaru bez podania przyczyny.
 6. Udział w seansie jest równoczesnym wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu.
 7. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Centrum Kulturalno-Bibliotecznego Gminy Bolków.
 8. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 22.05.2021 roku.
Zmień rozmiar tekstu
Zmień kontrast