Rodo

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”, opubl. w Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r.), informujemy, że:

 • Administratorem Pana(-i) danych osobowych jest Centrum Kulturalno-Biblioteczne Gminy Bolków z siedzibą w Bolkowie (59-420), przy ulicy Szpitalnej 16, z którym można kontaktować się mailowo za pośrednictwem adresu: poczta@ckb-bolkow.pl.
 • Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Damian Marczyński, z którym można kontaktować się mailowo za pośrednictwem adresu: iod@bolkow.pl we wszelkich sprawach z zakresu realizacji obowiązku ochrony danych osobowych.
 • Administrator danych osobowych przetwarza Pana(-i) dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody.
 • Pana(-i) dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 1. realizacji praw i obowiązków ustawowych Administratora danych osobowych,
 2. realizacji umów,
 3. niezbędnym do ochrony Pana(-i) żywotnych interesów lub innych interesów,
 4. wykonywania zadań, realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, powierzonej Administratorowi, w szczególności w zakresie:
 • w pozostałych przypadkach wyłącznie na podstawie uprzednio udzielonej przez Pana/Panią pisemnej zgody w zakresie i celu, wskazanym w tej zgodzie, w szczególności:
 1. prowadzenia edukacji kulturalnej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
 2. sprawowania mecenatu nad twórczością artystyczną, promocją twórców kultury z terenu gminy,
 3. rozpoznawania, rozbudzania i zaspokajania kulturalnych potrzeb oraz zainteresowań mieszkańców gminy,
 4. organizowanie różnych form edukacji muzycznej, teatralnej i plastycznej, organizowanie twórczości amatorskiej we wszystkich dziedzinach sztuki, organizacja spotkań, festiwali, konferencji, seminariów, warsztatów, przeglądów, wystaw, koncertów, konkursów, spektakli i innych przedsięwzięć popularyzujących dorobek kulturalny
 5. udostępniania zbiorów oraz prowadzenia działalności informacyjnej, edukacyjnej i samokształceniowej, zwłaszcza dotyczącej wiedzy o własnym regionie,
 6. prowadzenia działalności informacyjnej i oświatowo-wychowawczej.

W związku z realizacją praw i obowiązków ustawowych Administratora danych osobowych, Pana(-i) dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

 • organy władzy publicznej praz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie tych organów na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
 • inne podmioty, upoważnione do odbioru Pana(-i) danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
 • podmioty, które przetwarzają Pana(-i) dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w celów z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

W związku z przetwarzaniem Pana(-i) danych osobowych przysługują Panu(-i) następujące uprawnienia:

 •  prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) w przypadku, gdy:
 1. dane osobowe nie już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 2. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
 3. osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
 4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator,
 6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego,
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w przypadku, gdy:
 1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
 3. administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą,
 • prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 1. przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy oraz
 2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 •  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa Infolinia: 606-950-000
 • Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie, ujętym przepisami prawa, do których podania jest Pan(-i) zobowiązany/zobowiązana, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkowało odmową realizacji usług.

Podstawa prawna:

– art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

RODO w pdf

 

Klauzula informacyjna dotycząca stosowania monitoringu wizyjnego
TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA Administratorem danych osobowych jest Centrum Kulturalno-Biblioteczne Gminy Bolków z siedzibą w Bolkowie (59-420) przy ulicy Szpitalnej 16.
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: poczta@ckb-bolkow.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/ Pan skontaktować poprzez email: iod@bolkow.pl
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA Pani/Pana dane będą przetwarzane poprzez rejestrację i zapis obrazu z kamer systemu monitoringu, który jest realizowany w celu:

1.        zwiększenia bezpieczeństwa jednostki oraz osób przebywających na jej terenie,

2.        ograniczenia zachowań zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu,

3.        wyjaśnienia sytuacji konfliktowych,

4.        zapewnienia bezpiecznych warunków pracy pracownikom,

5.        utrwalenia dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia,

6.        zwiększenia bezpieczeństwa mienia.

ODBIORCY DANYCH LUB KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celach wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, na podstawie przepisów prawa.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 14 dni od momentu utrwalenia obrazu. W przypadku, w którym nagrania obrazu będą stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub administrator poweźmie wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, ww. termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa

Telefon: 606 950 000

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH Utrwalenia obrazu następuje automatycznie i jest realizowane całodobowo, dlatego przebywając w oznaczonym obszarze zostanie Pan/Pani objęta monitoringiem wizyjnym.

 

Zmień rozmiar tekstu
Zmień kontrast